Ladda ner – DoorDesign/KeyDesign

Här hittar du olika typer av avtal, manualer och andra dokument för DoorDesign® och KeyDesign®

Program­uppdateringar av DoorDesign/KeyDesign

Uppgraderingen kan göras från alla äldre versioner direkt till senaste versionen 2.6.1.1. Innan uppdateringen så säkerhetskopiera databasen och spara säkerhetskopian på en säker plats. Innan nedladdning av ny programversion så kontrollera vilken version (Net eller C/S) av programmet som ni har sedan förut och i vilken katalog det är installerat.

Användare som också kör mot en “Microsoft SQLServer” databas ska kontakta CadWare support för att få kompletterande databas scripts innan nedladdning av uppgraderingen. För den som använder databas av typ MS Access är detta ett lämpligt tillfälle att Komprimera databasen. Logga in som SA, (ingen annan inloggad) stänga alla menyer och välj Arkiv/Inställningar/Databas/Komprimera.

KeyDesign/DoorDesign går att köra under Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 och Fjärrskrivbord.

Programuppdatering NET
Programuppdatering C/S
Uppdatering för profiler

Om du saknar profil filer för KeyDesign / DoorDesign prova att ladda ner denna: agdprofiles

Uppdatering för operativet
Om du har problem att köra KeyDesign / DoorDesign eller import / export till Generalen / ASM / KeyControl prova att ladda ner denna:

BDE 5.2 med BDEInfo program: bdeinfosetup

Lägg till dBase-Filer till ODBC-32: odbc_dbase_filer

Dokument

Nedan finner du all dokumentation till DoorDesign och KeyDesign.

Serviceavtal

Tecknande av avtal
Att konstruera och dokumentera låssystem och dörrar beslagning med datorstöd är en långsiktig satsning på kvalitet och säkerhet. Med valet av DoorDesign eller KeyDesign (programmet) har man tagit ett första viktigt steg. För att säkerställa fortsatt hantering behövs ett motsvarande Serviceavtal (avtalet).

I avtalet ingår servicetelefonnummer att ringa om det blir problem, användarfrågor om programmet, löpande rättningar av den köpta varianten samt uppdateringar till nya versioner av denna. Detta kan ske i form av utskick av servicepack eller liknande. Vid eventuellt rekommenderat byte till en ny programvariant med högre pris eller vid komplettering av installationen med en tilläggsmodul kan dock kostnad tillkomma.

 • Avtalet tecknas i samband med försäljning av programmet.
 • C/W CadWare (C/W) tecknar avtal direkt med kund.
 • Normalt ingår en period om 12 månaders avtal vid köp av programmet.
 • Avtalet börjar gälla från datum för köp. Efter första perioden erbjuds en förlängning av avtalet. Detta sker genom en fakturering i god tid före periodens utgång.
 • Med giltigt avtal arbetar programmet med en licenskod som erhålls via nätet.

Uppsägning av avtal
Önskas uppsägning av avtalet efter första perioden skall detta göras senast 30 dagar före periodens utgång. Med gällande avtal finns en giltig licenskod och utan den kommer programmet att sluta att fungera vilket sker ca 30 dagar efter betalningsperiodens utgång.

Övrigt
C/W bedriver fortsatt programutveckling och övrigt kundstöd för programmen. Utöver det i avtalet ingående programstödet erbjuds även hjälp i form av olika insatser som kan bli aktuella t.ex. då kundföretag uppgraderar dokumentationen av sina låssystem. Det kan handla om byte från annan programvara eller överföring av information från andra databaser till programmet. Dessa insatser offereras utöver serviceavtalet enligt gällande prislista.

Serviceavtal för DoorDesign resp. KeyDesign, finns för följande varianter av program:
Priser kan uppräknas efter index. Redovisade priser gäller tillsvidare och kan ändras enligt avtalsvillkoren.

 1. DoorDesign inkl CW KeyDesign (första perioden ingår) Pris enligt prislista
 2. KeyDesign endast (första perioden ingår) Pris enligt prislista

Avtalen betalas periodvis i förskott. Se vidare bifogade Avtalsvillkor. Avtalsvillkor för serviceavtal mellan parterna: C/W CadWare AB (C/W) och servicetagaren (kunden) som anges i faktura från C/W. Avseende DoorDesign och/eller KeyDesign (programmet).

Omfattning
Avtalet gäller för i fakturan angiven omfattning av programmet. Avtalet gäller, efter det att C/W erhållit full betalning, för angiven omfattning och för avtalad period, normalt 12 månader i taget.

C/W tillhandahåller service enligt följande
Under normal kontorstid. Servicen utförs efter C/W:s val via telefon, fax, E-post eller brev. Servicen utförs av C/W:s personal från dess kontor i Solna eller av utsedd annan personal. Under semesterperioden kan viss begränsning i serviceåtagandet ske enligt information till kunderna.

C/W ger hjälp med frågor om programmet som behövs för dess användande.

Kunder erhåller uppdatering av program dvs programrättningar med betydelse för programmets funktion samt uppgraderingar av program, dvs. nya delversioner inom den köpta varianten. Vid ett eventuellt rekommenderat byte till ny programvariant kan en hanteringskostnad utgå.

C/W strävar efter ett effektivt arbetssätt med stöd av moderna metoder. Kontakten med kund kommer därför att i första hand använda Internettjänster som bl.a. innebär att nya programversioner och dokumentation tillhandahålls via C/W:s hemsida för nedladdning till kund. Nyheter distribueras via nyhetsbrev till kunders uppgivna E-postadresser.

Det åligger C/W att
Ta emot felanmälningar och utföra service under kontorstid. Servicebesök hos kund kan ske efter överenskommelse och debiteras kunden för arbetstid och kostnader enligt gällande prislista.

Lämna hjälp, efter eget val, via telefon, fax, E-mail eller brev vid eventuella fel i programmet. C/W åtgärdar allvarliga fel så snart det är möjligt. C/W avgör hur och när detta ska ske. Fel som inte allvarligt påverkar programmets funktion åtgärdas vid nästa version av programmet.

Det åligger kunden att
Utse kontaktperson som har lämplig kunskap om operativsystem och datorer med kringutrustning.

Kontaktpersonen svarar normalt ensam för kontakterna med C/W.

Göra felanmälan och underlätta för felsökning enligt givna instruktioner.

Ta säkerhetskopior före varje serviceinsats och i övrigt enligt vedertagen praxis.

Installera senaste version av programmet.

Följande ligger utanför C/W åtagande
Fel på grund av felaktigt handhavande hos kunden.

Fel relaterade till att säkerhetskopia saknas eller annat fel på databasen.

Fel utanför C/W:s kontroll beroende på operativsystem eller hårdvara.

Force Majeure.

C/W är inte ansvarigt för skada som direkt eller indirekt följer av detta avtal. Eventuell ersättning är begränsad till Serviceavgiften.

Parterna förbinder sig att ömsesidigt iaktta för avtalet relevant sekretess.

Serviceavgift
Avgift betalas periodvis i förskott. Moms tillkommer. Betalningstid är 20 dagar.

Dröjsmålsränta utgår enligt gällande räntelag.

Tjänster utanför serviceavtalet kan överenskommas och debiteras kunden enligt gällande prislista.

Avtalspriset kan uppräknas enligt branschindex för serviceavtal.

C/W kan ändra pris och villkor för kommande avtalsperioder samt för övriga produkter och tjänster.

Avtalstid.
Avtalstid är 12 månader. Avtalet förlängs i perioder om 12 månader i taget om det inte sägs upp av endera parten senast 30 dagar före avtalsperiodens slut.

Tvist
Eventuell tvist angående detta avtal ska i första hand avgöras genom medling av representanter utsedda av parterna. Om detta inte leder till en överenskommelse skall tvisten hänföras till svensk domstol.

KeyDesign och DoorDesign.

Licensregler och nätverksmöjligheter
CadWare utvecklar, säljer och ger support för KeyDesign och DoorDesign till låssmeder, säkerhetskonsulter och motsvarande kunder.
Programvaran DoorDesign för dörrprojektering är ett superset till låssmedsprogrammet KeyDesign så att KeyDesign ingår i DoorDesign alternativt kan KeyDesign köpas och köras separat.
Nedan licensieringsprinciper gäller på samma sätt för DoorDesign och KeyDesign.
Benämningen KeyDesign används genomgående nedan.
För priser i kronor se Prislistan.

 

 1. Lokal installation för en låssmed.
  Licens för KeyDesign gäller per låssmedsföretag och i förekommande fall per separat kontor (alt. butik) .
  Licensen medger en installation av programmet på ett lokalt nätverk med en databas samt med fritt antal uppkopplade användare inom företaget/butiken . I praktiken, av tekniska skäl, fungerar detta med Accessbas för max 4-6 st samtidiga användare. En installation på en bärbar dator för att medföra ett låssystem (vid t.ex. kundbesök) som sedan återläses till databasen är dock tillåten med denna licens.
 2. Installation av KeyDesign med CS-teknik
  För installation av ett kraftfullare nätverk för ett företag/kontor för bättre prestanda avs. stora volymer och många användare kan databasen bytas till MS SQL server i stället för MS Access. Detta är möjligt med hjälp av en CS- version (ClientServer-version)av KeyDesign genom ett CS-tillägg per server.
  Samma CS-tillägg behövs om programmet ska köras via terminal serverteknik (tunn klient, fjärrskrivbord).
  Serverinstallation med en databas kan placeras hos kundföretaget eller hos t.ex. Servicebyrå. Detta tillägg ger även rätt att installera KeyDesign på lös PC för kontorets personal med hjälp av terminal serverteknik.
 3. Flera företag/kontor i ett större nät med CS-teknik
  För KeyDesign till ytterligare företag resp. flera kontor inom eller utom orten behövs en ytterligare KeyDesignlicens per företag/kontor. Detta gäller såväl helägda företag som flera kontor på skilda adresser. Det gäller även för olika företag/kontor med samma låssmedsnummer och/eller samma kundnummer.
  Med hjälp av ett CS-tillägg kan två eller flera företag/kontor kopplas ihop i ett större nät från en server med en databas. Licenskostnaden för sådant företagsnät är en KeyDesignlicens per företag/kontor och ett CS-tillägg per server. Ett och samma CS-tillägg räcker för att i nät koppla upp såväl KeyDesign – som DoorDesign-program.
  För att optimera möjligheterna till samarbete mellan de olika företagen/kontoren kan upplägget (ev.) anpassas till kundens önskemål. Hör med CadWare om detta.
  För nät av flera företag/kontor (4+) vid samtida köp kan volymsrabatt offereras
 4. Serviceavtal
  Serviceavtal tillkommer för varje grundlicens samt för CS-tillägg. För större volymer kan rabatt offereras.
Manualer

Användarmanual

Vissa av manualerna öppnas i webläsaren direkt men kan också öppnas som pdffiler för att sparas eller skrivas ut. För att läsa pdfdokumenten på denna sida behövs programmet Acrobat Reader. Om du inte redan har Acrobat Reader på din dator går det bra att hämta hem det gratis från Adobe´s hemsida.

Hämta hem ditt eget exemplar av manualerna genom att högerklicka på respektive länk nedan och välj Spara mål som… (gäller Internet Explorer) eller Spara länk som… (gäller Netscape). Välj därefter den plats där du vill spara dokumentet.KeyDesign Rita låssystem. 1.1_KeyDesign Rita låssystem

CWKeyDesign Design New Master Keysystem. CW-KeyDesign-Design-a-new-Master-Key-System-1.pdf

Manual DoorDesign 2_CW-Doordesign.pdf

Manual CWLittra3_CW-Littra.pdf

Inställningar Key/DoorDesign. 5_CW-KD-Inst„llningar.pdf

Installation av Key/DoorDesign. 9_CW-KD-startdok.pdf

CW-KeyDesign-Design-a-new-Master-Key-System.pdf

Säkerhetskopiering av databasen Sakerhetskopiering-av-databaser.pdf

Broschyrer

CW Fastighetssystem, CW ViewDoc, CW FastEc, CW KeyDoc och CW Door…

CadWare

En komplett programsvit för att administrera låssystem och för att beskriva dörrar.

C/W CadWare arbetar som konsult och systemleverantör med metodfrågor, programutveckling, anpassning, marknadsföring, utbildning och kundstöd. Kunderna finns främst bland ledande låssmeder, låsfabrikanter, fastighetsbolag, energibolag och tekniska konsulter.

C/W CadWare AB
Båtbyggargatan 6
120 68 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 522 046 40
info@cadware.se