Hem InterNetSupport

      C/W Cad Ware AB

Serviceavtal för DoorDesign® och KeyDesign®


Att konstruera och dokumentera låssystem och dörrar beslagning med datorstöd är en långsiktig

satsning på kvalitet och säkerhet. Med valet av DoorDesign eller KeyDesign (programmet) har man

tagit ett första viktigt steg. För att säkerställa fortsatt hantering behövs ett motsvarande Serviceavtal

(avtalet).

I avtalet ingår servicetelefonnummer att ringa om det blir problem, användarfrågor om programmet,

löpande rättningar av den köpta varianten samt uppdateringar till nya versioner av denna. Detta kan ske

i form av utskick av servicepack eller liknande. Vid eventuellt rekommenderat byte till en ny

programvariant med högre pris eller vid komplettering av installationen med en tilläggsmodul kan dock

kostnad tillkomma.

Avtalet tecknas i samband med försäljning av programmet.

C/W CadWare (C/W) tecknar avtal direkt med kund.

Normalt ingår en period om 12 månaders avtal vid köp av programmet.

Avtalet börjar gälla från datum för köp. Efter första perioden erbjuds en förlängning av avtalet. Detta sker

genom en fakturering i god tid före periodens utgång.

Med giltigt avtal arbetar programmet med en licenskod som erhålls via nätet.


Uppsägning av avtal.


Önskas uppsägning av avtalet efter första perioden skall detta göras senast 30 dagar före periodens

utgång.


Med gällande avtal finns en giltig licenskod och utan den kommer programmet att sluta att fungera vilket

sker ca 30 dagar efter betalningsperiodens utgång.


Övrigt

C/W bedriver fortsatt programutveckling och övrigt kundstöd för programmen. Utöver det i avtalet

ingående programstödet erbjuds även hjälp i form av olika insatser som kan bli aktuella t.ex. då

kundföretag uppgraderar dokumentationen av sina låssystem. Det kan handla om byte från annan

programvara eller överföring av information från andra databaser till programmet. Dessa insatser

offereras utöver serviceavtalet enligt gällande prislista.


Serviceavtal för DoorDesign resp. KeyDesign, finns för följande varianter av program.

Priser kan uppräknas efter index. Redovisade priser gäller tillsvidare och kan ändras enligt

avtalsvillkoren..


Pris per 12 mån: kr

1. DoorDesign inkl CW KeyDesign (första perioden ingår)               Enligt prislista

2. KeyDesign endast (första perioden ingår)                                 Enligt prislista


Avtalen betalas periodvis i förskott. Se vidare bifogade Avtalsvillkor.


Avtalsvillkor för serviceavtal mellan parterna: C/W CadWare AB (C/W) och servicetagaren (kunden)

som anges i faktura från C/W. Avseende DoorDesign och/eller KeyDesign (programmet)


Omfattning

Avtalet gäller för i fakturan angiven omfattning av programmet. Avtalet gäller, efter det att C/W erhållit full

betalning, för angiven omfattning och för avtalad period, normalt 12 månader i taget.


C/W tillhandahåller service enligt följande

Under normal kontorstid. Servicen utförs efter C/W:s val via telefon, fax, E-post eller brev. Servicen utförs av

C/W:s personal från dess kontor i Solna eller av utsedd annan personal. Under semesterperioden kan viss

begränsning i serviceåtagandet ske enligt information till kunderna.

C/W ger hjälp med frågor om programmet som behövs för dess användande.

Kunder erhåller uppdatering av program dvs programrättningar med betydelse för programmets funktion samt

uppgraderingar av program, dvs. nya delversioner inom den köpta varianten. Vid ett eventuellt rekommenderat

byte till ny programvariant kan en hanteringskostnad utgå.

C/W strävar efter ett effektivt arbetssätt med stöd av moderna metoder. Kontakten med kund kommer därför att i

första hand använda Internettjänster som bl.a. innebär att nya programversioner och dokumentation

tillhandahålls via C/W:s hemsida för nedladdning till kund. Nyheter distribueras via nyhetsbrev till kunders

uppgivna E-postadresser.


Det åligger C/W att:

Ta emot felanmälningar och utföra service under kontorstid. Servicebesök hos kund kan ske efter

överenskommelse och debiteras kunden för arbetstid och kostnader enligt gällande prislista.

Lämna hjälp, efter eget val, via telefon, fax, E-mail eller brev vid eventuella fel i programmet. C/W åtgärdar

allvarliga fel så snart det är möjligt. C/W avgör hur och när detta ska ske. Fel som inte allvarligt påverkar

programmets funktion åtgärdas vid nästa version av programmet.


Det åligger kunden att:

Utse kontaktperson som har lämplig kunskap om operativsystem och datorer med kringutrustning.

Kontaktpersonen svarar normalt ensam för kontakterna med C/W.

Göra felanmälan och underlätta för felsökning enligt givna instruktioner.

Ta säkerhetskopior före varje serviceinsats och i övrigt enligt vedertagen praxis.


Installera senaste version av programmet.


Följande ligger utanför C/W åtagande.

Fel på grund av felaktigt handhavande hos kunden.

Fel relaterade till att säkerhetskopia saknas eller annat fel på databasen.

Fel utanför C/W:s kontroll beroende på operativsystem eller hårdvara.

Force Majeure.


C/W är inte ansvarigt för skada som direkt eller indirekt följer av detta avtal. Eventuell ersättning är begränsad till

Serviceavgiften.


Parterna förbinder sig att ömsesidigt iaktta för avtalet relevant sekretess.


Serviceavgift

Avgift betalas periodvis i förskott. Moms tillkommer. Betalningstid är 20 dagar.

Dröjsmålsränta utgår enligt gällande räntelag.

Tjänster utanför serviceavtalet kan överenskommas och debiteras kunden enligt gällande prislista.

Avtalspriset kan uppräknas enligt branschindex för serviceavtal.

C/W kan ändra pris och villkor för kommande avtalsperioder samt för övriga produkter och tjänster.


Avtalstid.

Avtalstid är 12 månader. Avtalet förlängs i perioder om 12 månader i taget om det inte sägs upp av endera

parten senast 30 dagar före avtalsperiodens slut.


Tvist

Eventuell tvist angående detta avtal ska i första hand avgöras genom medling av representanter utsedda av

parterna. Om detta inte leder till en överenskommelse skall tvisten hänföras till svensk domstol.


KeyDesign och DoorDesign.


Licensregler och nätverksmöjligheter


CadWare utvecklar, säljer och ger support för KeyDesign och DoorDesign till låssmeder,

säkerhetskonsulter och motsvarande kunder.

Programvaran DoorDesign för dörrprojektering är ett superset till låssmedsprogrammet KeyDesign så

att KeyDesign ingår i DoorDesign alternativt kan KeyDesign köpas och köras separat.

Nedan licensieringsprinciper gäller på samma sätt för DoorDesign och KeyDesign.

Benämningen KeyDesign används genomgående nedan.

För priser i kronor se Prislistan.


1. Lokal installation för en låssmed.


Licens för KeyDesign gäller per låssmedsföretag och i förekommande fall per separat kontor (alt. butik) .

Licensen medger en installation av programmet på ett lokalt nätverk med en databas samt med fritt

antal uppkopplade användare inom företaget/butiken . I praktiken, av tekniska skäl, fungerar detta med

Accessbas för max 4-6 st samtidiga användare. En installation på en bärbar dator för att medföra ett

låssystem (vid t.ex. kundbesök) som sedan återläses till databasen är dock tillåten med denna licens.


2. Installation av KeyDesign med CS-teknik


För installation av ett kraftfullare nätverk för ett företag/kontor för bättre prestanda avs. stora volymer

och många användare kan databasen bytas till MS SQL server i stället för MS Access. Detta är möjligt

med hjälp av en CS- version (ClientServer-version)av KeyDesign genom ett CS-tillägg per server.

Samma CS-tillägg behövs om programmet ska köras via terminal serverteknik (tunn klient,

fjärrskrivbord).

Serverinstallation med en databas kan placeras hos kundföretaget eller hos t.ex. Servicebyrå.

Detta tillägg ger även rätt att installera KeyDesign på lös PC för kontorets personal med hjälp av

terminal serverteknik.


3. Flera företag/kontor i ett större nät med CS-teknik


För KeyDesign till ytterligare företag resp. flera kontor inom eller utom orten behövs en ytterligare

KeyDesignlicens per företag/kontor. Detta gäller såväl helägda företag som flera kontor på skilda

adresser. Det gäller även för olika företag/kontor med samma låssmedsnummer och/eller samma

kundnummer.

Med hjälp av ett CS-tillägg kan två eller flera företag/kontor kopplas ihop i ett större nät från en server

med en databas. Licenskostnaden för sådant företagsnät är en KeyDesignlicens per företag/kontor och

ett CS-tillägg per server. Ett och samma CS-tillägg räcker för att i nät koppla upp såväl KeyDesign - som

DoorDesign-program

För att optimera möjligheterna till samarbete mellan de olika företagen/kontoren kan upplägget (ev.)

anpassas till kundens önskemål. Hör med CadWare om detta.

För nät av flera företag/kontor (4+) vid samtida köp kan volymsrabatt offereras


4. Serviceavtal


Serviceavtal tillkommer för varje grundlicens samt för CS-tillägg. För större volymer kan rabatt offereras.